CECA Luxembourg stad
© Vanessa Migone

Luxembourg berceau de l’UE

In 2022 vieren Luxemburg en de EU de 70e verjaardag van de geboorte van de eerste Europese instelling, de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).
Het verdrag waarmee Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg op 23 juli 1952 de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal voor 40 jaar bezegelden, werd toen namelijk ondertekend in het stadhuis van Luxemburg (Place Guillaume II).
De EGKS had haar zetel op het Metzplein in het gebouw waarin thans de Luxemburgse staatsspaarbank (Banque et Caisse d’Épargne de l’Etat, BCEE) is gevestigd.
Een gedenkplaat herinnert aan het bestaan van deze supranationale organisatie, die als een pionier van de Europese eenwording werd beschouwd en die op 23 juli 1992 werd ontbonden, zoals door de ondertekenaars was gepland.
Robert Schuman, geboren in Luxemburg in 1886 en destijds Frans minister van Buitenlandse Zaken, was een van de belangrijkste initiatiefnemers en sleutelfiguren bij de opbouw van een verenigd Europa.
 

Om deze video van derden te bekijken, moet je de cookies accepteren.

In een toespraak op 9 mei 1950 stelde hij de oprichting voor van een Unie van Kolen en Staal, waardoor een nieuw conflict tussen Frankrijk en Duitsland zou worden voorkomen en oorlog “niet alleen ondenkbaar, maar ook materieel onmogelijk” zou worden.
Sindsdien wordt 9 mei gevierd als de Dag van Europa en is het ook in Luxemburg een officiële feestdag.
Robert Schuman werd geboren in Clausen, een wijk van Luxemburg-stad. In zijn geboortehus is nu het Centrum voor Europese Studies en Onderzoek gevestigd.

Institutionele pionier in Europa
De Hoge Autoriteit van de Gemeenschap voor Kolen en Staal is als het ware de voorloper van de huidige instellingen van de Europese Unie. Het was de voorloper van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM), die in 1957 werden opgericht door het Verdrag van Rome, dat Luxemburg mede heeft ondertekend.
Sindsdien is Luxemburg een van de drie officiële hoofdsteden van de EU, samen met Brussel en Straatsburg.
Deze Europese traditie is vooral merkbaar op het plateau van Kirchberg, waar enkele van de belangrijkste organisaties van de EU zijn gevestigd, zoals de Raad van Europa, de Europese Investeringsbank (EIB), het Europese Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie, de Europese Rekenkamer en verschillende diensten van de Europese Commissie en het Europees Parlement.
De rol van de grondleggers van de EU word erkend in de straatnamen van deze wijk.
Luxemburg blijft bijdragen aan de opbouw van Europa. Zo gaf het Moezelstadje Schengen, gelegen aan de grens met Frankrijk en Duitsland, op 14 juni 1985 zijn naam aan de overeenkomst waarbij het vrije verkeer van personen werd ingevoerd door de geleidelijke afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen.
Vandaag maken 26 Europese landen, waaronder 22 van de 27 EU-lidstaten, deel uit van het Schengengebied.
Het Europees Schengen Informatiecentrum documenteert de mijlpalen van dit akkoord en de impact ervan op de Europese geschiedenis.

Torens van het Hof van Justitie van de Europese Unie Luxemburg
© Court of Justice of the European Union

Verwante bezoeken

1 resultaten
  • European Museum Schengen
    Ervaar de Europese geest in Schengen!
    Meer informatie