img 9928 preselection

Schofsfleesch vu Medernach - Roger Baulesch

Where? 6, Wantergaass, L-7664 Medernach

Schofsfleesch vu Medernach - Roger Baulesch

Products:

  • Sheepmeat
  • Sheep sausages
  • Chicken
  • Turkey

Photos: © M. Baulesch | Frameart


Local products info

  • Butcher shop

Contact

Address: Schofsfleesch vu Medernach - Roger Baulesch
6, Wantergaass
L-7664 Medernach
Show on map
Phone:+352 691 30 33 54
E-Mail:alkar@pt.lu
Plan your journey

More sights

Difrulux Distillerie

Where? 33, Rue Hicht, L-6238 Breidweiler

Difrulux sàrl

Difrulux sàrl

Find out more

Where? 17, um Knaeppchen, L-7651 Heffingen

Haff Claudine a Georges Sins-Pletschette

Haff Claudine a Georges Sins-Pletschette

Find out more
Berdorfer Keis

Where? 2, Route de Consdorf, L-6551 Berdorf

Haff Schmalen

Haff Schmalen

Find out more

Where? 17, rue Principale, L-9184 Schrondweiler

Epicerie am Duerf

Epicerie am Duerf

Find out more
Ramborn Cider Co
free
with theLuxembourgCard

Where? 23, Duerfstrooss, L-6660 Born

Ramborn Cider & Co.

Ramborn Cider Haff: Traditional cider and juices

Find out more

Where? 13, rue Girsterklaus, L-6560 Hinkel

Kulturhaff Millermoler

Kulturhaff Millermoler

Find out more

Where? Lauterborn-Halte, L-6562 Echternach

Moulin J. P. Dieschbourg

Moulin J. P. Dieschbourg

Find out more
Rosport Viva

Where? 28, Route d'Echternach, L-6580 Rosport

Sources Rosport

Sources Rosport

Find out more

Where? Um Suewel, L-9186 Stegen

Bio-Haff Baltes

Bio-Haff Baltes

Find out more