Various Sports in the surrounding area of Ligue HMC coopérative s.c.

Favourite

Ligue HMC coopérative s.c.

Show favourites

In the surrounding area

Horseride Tour 10 : Vom Mittelalter in den Wilden Westen (24km)

Where : Hollenfels

Hollenfels – Saeul - Schweich – Huttange

horseride tour 10 vom mittelalter in den wilden westen 24km

Horseride Tour 11 : Vom Hollenfels ins Mamertal (24 km)

Where : Hollenfels

Hollenfels - Tuntange – Bour – Roodt – Kehlen –...

horseride tour 11 vom hollenfels ins mamertal 24 km

Horseride Tour 12 : Eischtal Rundtour (33 km)

Where : Septfontaines

Septfontaines – Härebesch – Groussebesch – Houbierg...

horseride tour 12 eischtal rundtour 33 km

Horseride Tour 13 : Mamer Rundtour (19 km)

Where : Mamer

Camping Mamer – Gaaschtmillen – Juckebesch – Kehlen –...

horseride tour 13 mamer rundtour 19 km