Restaurants in der Nähe von Ländliches Museum Thillenvogtei

Favoriten

Ländliches Museum Thillenvogtei

Favoriten anzeigen

In der Umgebung

Auberge Fuussekaul

Wo: Heiderscheid

4, Fuussekaul

L-9156 Heiderscheid

T. +352 26 88 88 50

www.fuussekaul.lu

Brasserie Barnum

Wo: Redange-sur-Attert

61a, Grand-Rue

L-8510 Redange-sur-Attert

T. +352 26 62 13 33

info@barnum.lu

Klengen "Ranschelter Bistro" MiRo

Wo: Rindschleiden

Maison 2

L-8816 Rindschleiden

T. +352 621 503 710

Restaurant Bauschelter Grill

Wo: Boulaide

34, rue Jérôme de Busleyden

L-9639 Boulaide

T. +352 26 91 72 41

info@chlome.lu

Restaurant Bauschelter Stuff

Wo: Boulaide

2, rue du Curé

L-9640 Boulaide

T. +352 26 91 70 28

info@bauschelter-stuff.lu

Restaurant Beim Abruzzebier

Wo: Grosbous

21, Route d'Arlon

L-9155 Grosbous

T. +352 26 88 11 25

www.beimabruzzebier.lu

Restaurant Bissen Pizzeria Am Gronn

Wo: Heiderscheidergrund

1, Route de Bastogne

L-9659 Heiderscheidergrund

T. +352 26 88 92 91

info@hotelbissen.lu

www.restaurant-bissen.lu

Restaurant Braas

Wo: Eschdorf

1, An Haesbich

L-9150 Eschdorf

T. +352 83 92 13

braashot@pt.lu

www.hotelbraas.lu

Restaurant Comte Godefroy

Wo: Esch-sur-Sûre

1, rue du pont

L-9650 Esch-sur-Sûre

T. +352 83 91 10

info@hotel-de-la-sure.lu

www.hotel-de-la-sure.lu

Restaurant Jimmy's Ethiopian

Wo: Heiderscheid

1, Am Eewischteneck

L-9157 Heiderscheid

T. +352 26 88 97 66

kebede@pt.lu

www.jimmysrestaurantethiopien.lu

Restaurant Le Postillon

Wo: Esch-sur-Sûre

1, rue de l'Eglise

L-9650 Esch-sur-Sûre

T. +352 89 90 33-1

conrad@lepostillon.lu

www.lepostillon.lu

Restaurant-Pizzeria Papa e Citu

Wo: Grosbous

2, Rue de Mersch

L-9155 Grosbous

T. +352 88 94 53

contact@papaetcitu.lu

www.papaecitu.lu